Privacy Beleid Steef Makelaars

PRIVACYVERKLARING

Steef! Makelaars Alblasserdam B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wazzup houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

=         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

=         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

=         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

=         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

=         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Steef! Makelaars Alblasserdam B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steef Makelaars Alblasserdam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

=         Voor- en achternaam

=         Geslacht

=         Geboortedatum

=         Geboorteplaats

=         Adresgegevens

=         Telefoonnummer

=         E-mailadres

=         Bankrekeningnummer (niet standaard)

=         Nummer ID-bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Mailadres invullen, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steef Makelaars Alblasserdam B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

=         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

=         Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

=         Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;

=         Steef Makelaars Alblasserdam B.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Steef Makelaars Alblasserdam B.V neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steef Makelaars Alblasserdam B.V) tussen zit Steef Makelaars Alblasserdam B.V gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

=         Klant review systeem

=         CRM software

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steef Makelaars Alblasserdam B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens >Bewaartermijn > Reden 

=         Voor- en achternaam                5 jaar                            WWFT wetgeving        

=         Geslacht                                  5 jaar                            WWFT wetgeving

=         Geboortedatum                        5 jaar                            WWFT wetgeving

=         Geboorteplaats                        5 jaar                            WWFT wetgeving

=         Adresgegevens                        5 jaar                            WWFT wetgeving

=         Telefoonnummer                      5 jaar                            WWFT wetgeving

=         E-mailadres                              5 jaar                            WWFT wetgeving

=         Bankrekeningnummer               n.v.t.                            n.v.t.

=         Nummer ID-bewijs                    5 jaar                            WWFT wetgeving

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Steef Makelaars Alblasserdam B.V deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Steef Makelaars Alblasserdam B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Steef Makelaars Alblasserdam B.V uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Doel

(N)Voor- en achternaam

(G)Geslacht

Geboortedatum

geboorteplaats

(A)Adresgegevens

(T)Telefoonnummer

(E)E-mailadres

(B)Bankrekeningnummer

(ID)nummer ID-bewijs

Software leverancier

CRM Pakket

x

x

x

x

x

x

x

 

x

Woningplatform

Woning presentatie /klantenpagina

x

         

x

   

Kantoorautomatisering

Automatisering en Cloud opslag

x

x

x

x

x

x

x

 

x

Woningpresentatie

Fotografie

x

     

x

x

     

Hypotheekadvies

Hypotheekadvies op verzoek cliënt

x

       

x

x

   

Notaris

Eigendomsoverdracht woning

x

x

x

x

x

x

x

 

x

Taxaties

Uit te voeren taxatie

x

     

x

x

x

   

Bouwtechnische keuring

Uit te voeren keuring

x

     

x

x

x

   

Woningpresentatie

Facebook advertentie

       

x

 

x

   

Woningpresentatie

Tekst verkoopbrochure

x

     

x

       

Woningpresentatie

Opmaak verkoopbrochure

x

     

x

       

Woningpresentatie

Drukken verkoopbrochure

       

x

       

Taxaties

Validatie van taxaties

x

     

x

x

x

   

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Steef Makelaars Alblasserdam B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Steef Makelaars Alblasserdam B.V.  geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Steef Makelaars Alblasserdam B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsnaam invullen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@steef.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Steef Makelaars Alblasserdam B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steef Makelaars Alblasserdam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@steef.nl